΢ÐÅɨһɨ Âò³µ×Éѯ£¬µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢ Âò³µ×Éѯ£¬µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢ ¹Ø±Õ
ÄúºÃ£¬»¶Ó­¹âÁÙÄþ²¨´ºÌì¶þÊÖ³µ£¡
ÏúÊÛÈÈÏߣº0574-87924477 87924446 13008960009 (Íõ½ã) ÊÕ¹º¼°Ãâ·ÑÆÀ¹À£º18868687777
 1. CHOOSE CAR / ¿ìËÙÑ¡³µ
 2. Ê×Ò³
 3. ×îгµÔ´
 4. ¸ßµµ³µ×¨Çø
 5. Öе͵µ×¼Ð³µ
 6. Ãâ·ÑÆÀ¹À
 7. ·þÎñÖÐÐÄ
 8. ×ÊѶÖÐÐÄ
 9. ×ß½ø´ºÌì
ÎÒÒªÂò³µ | ÎÒÒªÂô³µ
 1. ¿ìËÙÑ¡Ôñ°®³µ
ÄúµÄɸѡ£º 开瑞 Çå³ýÌõ¼þ

ÈÙÍþÈÙÍþRX5»¥ÁªÖÇÏí°æµçβÃÅ

2016-09 ÉÏÅÆ | 0.00Íò¹«Àï 1000 £¤12.99ÍòÔª2017-12-18
12.99ÍòÔªÈÙÍþÈÙÍþRX5»¥ÁªÖÇÏí°æµçβÃÅ2017-12-18
±àºÅ£º368757    ³µÐÍ£ºÔ½Ò°³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2016-09 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º0.00Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ººìÉ«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2016Äê09Ô ÈÙÍþÈÙÍþRX5»¥ÁªÖÇÏí°æµçβÃÅ ºìÉ« 0.00Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

±ð¿Ë¾ýÍþ2.0T£¨¶¥¼¶°æºÀ»ªÐÍ£©

2011-02 ÉÏÅÆ | 11.60Íò¹«Àï 1000 £¤10.98ÍòÔª2017-12-18
10.98ÍòÔª±ð¿Ë¾ýÍþ2.0T£¨¶¥¼¶°æºÀ»ªÐÍ£©2017-12-18
±àºÅ£º360298    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2011-02 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º11.60Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ºÏãéÄÉ«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2011Äê02Ô ±ð¿Ë¾ýÍþ2.0T£¨¶¥¼¶°æºÀ»ªÐÍ£© ÏãéÄÉ« 11.60Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

±ð¿ËGL8½×ð3.0ºÀ»ªÐÍ

2008-04 ÉÏÅÆ | 16.00Íò¹«Àï 1000 £¤7.58ÍòÔª2017-12-18
7.58ÍòÔª±ð¿ËGL8½×ð3.0ºÀ»ªÐÍ2017-12-18
±àºÅ£º367733    ³µÐÍ£ºÉÌÎñ³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2008-04 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º16.00Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£º¾­µäÀ¶É«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2008Äê04Ô ±ð¿ËGL8½×ð3.0ºÀ»ªÐÍ ¾­µäÀ¶É« 16.00Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

·»¢·¢ÏÖ3(4.4ºÀ»ªÐÍÔ˶¯¿î£©

2008-04 ÉÏÅÆ | 15.00Íò¹«Àï 1000 £¤25.99ÍòÔª2017-12-18
25.99ÍòԪ·»¢·¢ÏÖ3(4.4ºÀ»ªÐÍÔ˶¯¿î£©2017-12-18
±àºÅ£º360826    ³µÐÍ£ºÔ½Ò°³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2008-04 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º15.00Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ººÚÕäÖé    ¹ú²ú½ø¿Ú£º½ø¿Ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2008Äê04Ô ·»¢·¢ÏÖ3(4.4ºÀ»ªÐÍÔ˶¯¿î£© ºÚÕäÖé 15.00Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

ÈÙÍþ350×î¸ßÅäÖÃ

2014-07 ÉÏÅÆ | 5.80Íò¹«Àï 1000 £¤5.98ÍòÔª2017-12-18
5.98ÍòÔªÈÙÍþ350×î¸ßÅäÖÃ2017-12-18
±àºÅ£º360952    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2014-07 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º5.80Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ºÏãéÄÉ«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2014Äê07Ô ÈÙÍþ350×î¸ßÅäÖà ÏãéÄÉ« 5.80Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

±¦Âí730Li×î¸ßÅä

2011-02 ÉÏÅÆ | 12.00Íò¹«Àï 1000 £¤34.00ÍòÔª2017-12-18
34.00ÍòÔª±¦Âí730Li×î¸ßÅä2017-12-18
±àºÅ£º366108    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2011-02 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º12.00Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ººÚ    ¹ú²ú½ø¿Ú£º½ø¿Ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2011Äê02Ô ±¦Âí730Li×î¸ßÅä ºÚ 12.00Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

±¼³ÛR350ËÄÇý×î¸ßÅä

2011-09 ÉÏÅÆ | 13.00Íò¹«Àï 1000 £¤32.80ÍòÔª2017-12-18
32.80ÍòÔª±¼³ÛR350ËÄÇý×î¸ßÅä2017-12-18
±àºÅ£º366109    ³µÐÍ£ºÉÌÎñ³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2011-09 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º13.00Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ººÚ    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2011Äê09Ô ±¼³ÛR350ËÄÇý×î¸ßÅä ºÚ 13.00Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

ÈÙÍþ550 пî

2016-04 ÉÏÅÆ | 1.00Íò¹«Àï 1000 £¤9.38ÍòÔª2017-12-18
9.38ÍòÔªÈÙÍþ550 пî2017-12-18
±àºÅ£º383556    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2016-04 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ¶¯µµ    ÐÐÊ»Àï³Ì£º1.00Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£º°×É«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2016Äê04Ô ÈÙÍþ550 ÐÂ¿î °×É« 1.00Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

½­»´Èð·çs3

2016-07 ÉÏÅÆ | 1.00Íò¹«Àï 1000 £¤7.56ÍòÔª2017-12-18
7.56ÍòÔª½­»´Èð·çs32017-12-18
±àºÅ£º357992    ³µÐÍ£ºÔ½Ò°³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2016-07 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º1.00Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ººìÉ«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2016Äê07Ô ½­»´Èð·çs3 ºìÉ« 1.00Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

±¦ÂíMINICOOPER

2016-12 ÉÏÅÆ | 1.10Íò¹«Àï 1000 £¤22.68ÍòÔª2017-12-17
22.68ÍòÔª±¦ÂíMINICOOPER2017-12-17
±àºÅ£º385289    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2016-12 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º1.10Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£º³ÈÉ«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º½ø¿Ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2016Äê12Ô ±¦ÂíMINICOOPER ³ÈÉ« 1.10Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

°ÂµÏA4L

2013-07 ÉÏÅÆ | 7.10Íò¹«Àï 1000 £¤20.58ÍòÔª2017-12-17
20.58ÍòÔª°ÂµÏA4L2017-12-17
±àºÅ£º379918    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2013-07 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º7.10Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£º°×É«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2013Äê07Ô °ÂµÏA4L °×É« 7.10Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

·áÌïÈñÖ¾2.5V·ç¶ÈݼӢ°æ

2012-03 ÉÏÅÆ | 10.00Íò¹«Àï 1000 £¤13.88ÍòÔª2017-12-17
13.88ÍòÔª·áÌïÈñÖ¾2.5V·ç¶ÈݼӢ°æ2017-12-17
±àºÅ£º367400    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2012-03 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º10.00Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ººÚÉ«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2012Äê03Ô ·áÌïÈñÖ¾2.5V·ç¶ÈݼӢ°æ ºÚÉ« 10.00Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

·áÌï»Ê¹Ú3.0

2006-01 ÉÏÅÆ | 21.00Íò¹«Àï 1000 £¤8.88ÍòÔª2017-12-17
8.88ÍòÔª·áÌï»Ê¹Ú3.02017-12-17
±àºÅ£º375593    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2006-01 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º21.00Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ººÚÉ«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2006Äê01Ô ·áÌï»Ê¹Ú3.0 ºÚÉ« 21.00Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

·áÌï»Ê¹Ú2.5

2007-07 ÉÏÅÆ | 1.00Íò¹«Àï 1000 £¤10.68ÍòÔª2017-12-17
10.68ÍòÔª·áÌï»Ê¹Ú2.52017-12-17
±àºÅ£º378670    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2007-07 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º1.00Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ºÒøÉ«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2007Äê07Ô ·áÌï»Ê¹Ú2.5 ÒøÉ« 1.00Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

°ÂµÏA4L

2013-04 ÉÏÅÆ | 9.20Íò¹«Àï 1000 £¤21.28ÍòÔª2017-12-17
21.28ÍòÔª°ÂµÏA4L2017-12-17
±àºÅ£º362801    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2013-04 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º9.20Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£º°×É«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2013Äê04Ô °ÂµÏA4L °×É« 9.20Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

°ÂµÏA6L2.4L

2007-02 ÉÏÅÆ | 1.00Íò¹«Àï 1000 £¤8.98ÍòÔª2017-12-17
8.98ÍòÔª°ÂµÏA6L2.4L2017-12-17
±àºÅ£º378673    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2007-02 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º1.00Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ººÚÉ«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2007Äê02Ô °ÂµÏA6L2.4L ºÚÉ« 1.00Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

°ÂµÏA4L×Ô¶¯ÊæÊÊ°æ

2013-09 ÉÏÅÆ | 4.80Íò¹«Àï 1000 £¤21.38ÍòÔª2017-12-17
21.38ÍòÔª°ÂµÏA4L×Ô¶¯ÊæÊÊ°æ2017-12-17
±àºÅ£º362805    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2013-09 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º4.80Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£º°×É«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2013Äê09Ô °ÂµÏA4L×Ô¶¯ÊæÊÊ°æ °×É« 4.80Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

±¼³ÛS300LÉÌÎñÐÍ

2012-07 ÉÏÅÆ | 11.80Íò¹«Àï 1000 £¤42.88ÍòÔª2017-12-17
42.88ÍòÔª±¼³ÛS300LÉÌÎñÐÍ2017-12-17
±àºÅ£º362812    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2012-07 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º11.80Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ººÚÉ«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º½ø¿Ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2012Äê07Ô ±¼³ÛS300LÉÌÎñÐÍ ºÚÉ« 11.80Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

´óÖÚ;¹Û15¿î2.0T¸ßÅäÔ­°æ

2014-11 ÉÏÅÆ | 5.00Íò¹«Àï 1000 £¤21.28ÍòÔª2017-12-17
21.28ÍòÔª´óÖÚ;¹Û15¿î2.0T¸ßÅäÔ­°æ2017-12-17
±àºÅ£º364140    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2014-11 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º5.00Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£º°×É«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2014Äê11Ô ´óÖÚ;¹Û15¿î2.0T¸ßÅäÔ­°æ °×É« 5.00Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

·áÌïÈñÖ¾

2014-07 ÉÏÅÆ | 3.80Íò¹«Àï 1000 £¤17.88ÍòÔª2017-12-17
17.88ÍòÔª·áÌïÈñÖ¾2017-12-17
±àºÅ£º381552    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2014-07 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º3.80Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ººÚÉ«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2014Äê07Ô ·áÌïÈñÖ¾ ºÚÉ« 3.80Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

±¦ÂíMINIcooper50 Mafair

2010-06 ÉÏÅÆ | 9.30Íò¹«Àï 1000 £¤10.98ÍòÔª2017-12-17
10.98ÍòÔª±¦ÂíMINIcooper50 Mafair2017-12-17
±àºÅ£º359297    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2010-06 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º9.30Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ººìÉ«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º½ø¿Ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2010Äê06Ô ±¦ÂíMINIcooper50 Mafair ºìÉ« 9.30Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

´óÖÚEOS³¬¼¶Ð¡³¨Åñ

2009-07 ÉÏÅÆ | 11.00Íò¹«Àï 1000 £¤15.88ÍòÔª2017-12-17
15.88ÍòÔª´óÖÚEOS³¬¼¶Ð¡³¨Åñ2017-12-17
±àºÅ£º368258    ³µÐÍ£ºÅܳµ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2009-07 ±äËÙÆ÷£º×Ô¶¯µµ    ÐÐÊ»Àï³Ì£º11.00Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ºÀ¶É«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º½ø¿Ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2009Äê07Ô ´óÖÚEOS³¬¼¶Ð¡³¨Åñ À¶É« 11.00Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

°ÂµÏA4L×Ô¶¯ÊæÊÊ°æ

2013-01 ÉÏÅÆ | 13.90Íò¹«Àï 1000 £¤20.28ÍòÔª2017-12-17
20.28ÍòÔª°ÂµÏA4L×Ô¶¯ÊæÊÊ°æ2017-12-17
±àºÅ£º375441    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2013-01 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º13.90Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£º°×É«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2013Äê01Ô °ÂµÏA4L×Ô¶¯ÊæÊÊ°æ °×É« 13.90Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

°ÂµÏA4L¼¼Êõ°æ

2013-06 ÉÏÅÆ | 8.50Íò¹«Àï 1000 £¤21.68ÍòÔª2017-12-17
21.68ÍòÔª°ÂµÏA4L¼¼Êõ°æ2017-12-17
±àºÅ£º357545    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2013-06 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º8.50Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ºÒø»Ò    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2013Äê06Ô °ÂµÏA4L¼¼Êõ°æ Òø»Ò 8.50Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

±¦Âí523LiºÀ»ª°æ

2012-01 ÉÏÅÆ | 1.00Íò¹«Àï 1000 £¤26.88ÍòÔª2017-12-17
26.88ÍòÔª±¦Âí523LiºÀ»ª°æ2017-12-17
±àºÅ£º380845    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2012-01 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º1.00Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ººÚÉ«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2012Äê01Ô ±¦Âí523LiºÀ»ª°æ ºÚÉ« 1.00Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

±¦Âí523Li

2012-04 ÉÏÅÆ | 14.50Íò¹«Àï 1000 £¤26.28ÍòÔª2017-12-17
26.28ÍòÔª±¦Âí523Li2017-12-17
±àºÅ£º378058    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2012-04 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º14.50Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ººÚÉ«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2012Äê04Ô ±¦Âí523Li ºÚÉ« 14.50Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

±¼³ÛC200AMGÂÖì±

2010-01 ÉÏÅÆ | 12.00Íò¹«Àï 1000 £¤13.88ÍòÔª2017-12-17
13.88ÍòÔª±¼³ÛC200AMGÂÖì±2017-12-17
±àºÅ£º385747    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2010-01 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º12.00Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ºÒøÉ«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2010Äê01Ô ±¼³ÛC200AMGÂÖì± ÒøÉ« 12.00Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

°ÂµÏA4L13¿îºÀ»ª

2012-09 ÉÏÅÆ | 6.00Íò¹«Àï 1000 £¤19.88ÍòÔª2017-12-17
19.88ÍòÔª°ÂµÏA4L13¿îºÀ»ª2017-12-17
±àºÅ£º360158    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2012-09 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º6.00Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ºÒøÉ«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2012Äê09Ô °ÂµÏA4L13¿îºÀ»ª ÒøÉ« 6.00Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

ÄáÉ£æë´ï

2015-12 ÉÏÅÆ | 1.00Íò¹«Àï 1000 £¤9.88ÍòÔª2017-12-17
9.88ÍòÔªÄáÉ£æë´ï2017-12-17
±àºÅ£º385781    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2015-12 ±äËÙÆ÷£º×Ô¶¯µµ    ÐÐÊ»Àï³Ì£º1.00Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£º°×ÕäÖé    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2015Äê12Ô ÄáÉ£æë´ï °×ÕäÖé 1.00Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

¸£ÌؽðÅ£×ù

2016-09 ÉÏÅÆ | 1.50Íò¹«Àï 1000 £¤22.88ÍòÔª2017-12-17
22.88ÍòÔª¸£ÌؽðÅ£×ù2017-12-17
±àºÅ£º356684    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2016-09 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º1.50Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ººÚÉ«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2016Äê09Ô ¸£ÌؽðÅ£×ù ºÚÉ« 1.50Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

´óÖÚCC ¶¥Åä

2015-02 ÉÏÅÆ | 3.00Íò¹«Àï 1000 £¤21.58ÍòÔª2017-12-17
21.58ÍòÔª´óÖÚCC ¶¥Åä2017-12-17
±àºÅ£º366182    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2015-02 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º3.00Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ºÏãéÄ    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2015Äê02Ô ´óÖÚCC ¶¥Åä ÏãéÄ 3.00Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý

±£Ê±½ÝÅÁÀ­Ã·À­

2010-05 ÉÏÅÆ | 8.00Íò¹«Àï 1000 £¤48.58ÍòÔª2017-12-17
48.58ÍòÔª±£Ê±½ÝÅÁÀ­Ã·À­2017-12-17
±àºÅ£º381545    ³µÐÍ£º½Î³µ    ÉÏÅÆÈÕÆÚ£º2010-05 ±äËÙÆ÷£ºÊÖ×ÔÒ»Ìå    ÐÐÊ»Àï³Ì£º8.00Íò¹«Àï    ÑÕÉ«£ººÚÉ«    ¹ú²ú½ø¿Ú£º¹ú²ú ³µ¿ö˵Ã÷£º2010Äê05Ô ±£Ê±½ÝÅÁÀ­Ã·À­ ºÚÉ« 8.00Íò¹«Àï »¶Ó­À´¿´³µÊÔ¼Ý
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. ...
 8. 420
°ïÄúÕÒµ½ 13417 Á¾¶þÊÖ³µ

¾«Æ·¶þÊÖ³µÍƼö

 1. ±¼³ÛC¼¶ 2008¿î ±¼³ÛC.2009-0913.80ÍòÔª
 2. Âí×Ô´ï62009-035.98ÍòÔª
 3. °ÂµÏA12014-0315.50ÍòÔª
 4. °ÂµÏA62007-038.80ÍòÔª
 5. À׿ËÈø˹LS430ºÀ»ªÐÍ2002-016.80ÍòÔª
 6. ±¼³ÛC¼¶2002011-0216.80ÍòÔª
U乐娱乐